fbpx

Систем за пресметка и наплата на потрошена електрична енергија (IS-U)

ПРЕДИЗВИК

Да се обезбедат точни податоци за пресметка и наплата на испорачаната електрична енергија на своите клиенти.

РЕШЕНИЕ

SAP IS-U индустриско решение со модули кои вклучуваат управување со податоци на клиентите, наплата и фактурирање.

РЕЗУЛТАТ

Точни податоци за клиентите и автоматизиран процес на пресметување и наплата на потрошената електрична енергија.

ХЕП Електра, компанија членка на ХЕП Груп, е овластена да обезбеди јавни услуги за снабдување со електрична енергија во Република Хрватска. Како би се ​​обезбедиле пресметката и наплата на испорачана електрична енергија кон приближно 2,1 милион свои корисници, фирмата имплементираше SAP IS-U решение.

Системот за снабдување со електрична енергија е комплексен без оглед на тоа дали електричната енергија која се испорачува доаѓа од обновливи извори на енергија или фосилни и нуклеарни горива. Во ХЕП Електра постоеше потреба од ефикасна и едноставна пресметка и наплата на испорачаната електрична енергија.

Клиентите на ХЕП Електра се поделени во неколку категории и секоја од нив бара посебен договор за испорака, пресметка и наплата. Фактурите на месечна основа се засноваат на месечно читање на потрошувачката и се наплатуваат според реалната потрошувачка. За договорите засновани на шестмесечно порамнување се создава план за месечни парични обврски во периодот помеѓу две пресметки.

ХЕП се одлучи за индустриското софтверско решение SAP IS-U со кое доби централна локација со информации за потрошувачката на електрична енергија кај своите клиенти. Информациите се генерираат врз основа на податоците собрани од мерни уреди што го прават процесот на наплата поефикасен. Дополнителна предност на решението е тоа што овозможува непречен процес на размена на информации со други учесници на пазарот на електрична енергија.

Имплементирани се неколку SAP решенија интегрирани во едно комплетно решение.

SAP IS-U индустриско решение со модули кои вклучуваат управување со податоци на клиентите, наплата и фактурирање.

SAP IS-U

ХЕП Електра го имплементираше SAP ECC 6.0 на кој е активирано индустриското решение за јавни сервисни компании SAP IS-U.

Имплементирани се следните SAP IS-U модули:

  • IS-U основни функции – управување со адреси и регионална структура, како и генерирање на распоред за читање на потрошувачката, пресметка на потрошувачката и планови за месечни финансиски обврски
  • IS-U матични податоци – деловни податоци за клиенти, договорни фактури, договори и технички податоци како што се приклучни објекти,  место на потрошувачка, инсталација, место на испорака, локација на уредот итн
  • DM – модул што управува со технички матични податоци, инсталации на уреди и резултати од мерење
  • BILL – модул за пресметување на потрошувачката на електрична енергија кај клиентите кој овозможува различни начини на пресметување на паричниот надомест
  • INV – модул за фактурирање на пресметаната потрошувачка на електрична енергија и подготовка на планови за месечни финансиски обврски за следниот период
  • FI-CA – модул за аналитичко сметководство направено според потребите на индустрискиот сектор со многу крајни клиенти и деловни партнери, како и голем број документи за обработка
  • IDE – модул за размена на податоци помеѓу компаниите кои работат на дерегулираниот пазар на електрична енергија

SAP FI, SAP SD, SAP WF

Покрај модулите SAP IS-U, HEP Elektra има имплементирано модул за финансиско сметководство (FI), модул за продажба и дистрибуција (SD) и модул за деловни процеси (WF).

SAP CRM и SAP PO

Спроведен е SAP CRM системот за управување со односи со клиенти, SAP PO системот за комуникација и интеграција на SAP системите едни со други, како и SAP системот со други надворешни системи.

Процесите на услуги на клиентите се одвиваат во системот SAP CRM. Овозможено е преглед на основните информации за клиентот, како што е историјата на клиентот, преглед на сметката, преглед на месечни финансиски обврски, преглед на планот за плаќање на рати, преглед на опомени, преглед на состојбата на броилото.

Новите клиенти се најавуваат преку SAP CRM системот, а потоа овие податоци се реплицираат на системот SAP IS-U.