fbpx

Систем за продажба и резервација на билети

ПРЕДИЗВИК

Да се подигне нивото на квалитетот на услугите и да им се овозможат на корисниците нови канали за резервација и купување на билети.

РЕШЕНИЕ

Единствен систем за продажба и резервација на билети за домашен и меѓународен превоз.

РЕЗУЛТАТ

Модернизирано работење, побрза и полесна употреба на услуги за превоз.

HŽ Putnički prijevoz го прилагоди начинот на работење кон динамичните потреби на своите клиенти и растечкиот тренд на користење на Интернет како продажен канал во железничкиот сообраќај. Со воведување на информатичкиот систем за продажба и резервација на патнички билети, компанијата реализира и важен предуслов за зголемување на приходите од работењето.

HŽ Putnički prijevoz е компанија која врши јавен превоз на патници во домашен и меѓународен железнички превоз. За бројот на патници кои користат превоз со воз сведочат бројките од околу 5,9 милиони продадени билети во домашниот транспорт и околу 100 000 во меѓународниот превоз годишно.

Со цел да се подигнување на нивото на квалитетот и услугата, како и модернизирање на работењето, компанијата воведе нови начини на продажба, во согласност со динамичните потреби на корисниците и современите технологии.

Покрај благајните, билетите за воз сега можат да се резервираат и купуваат он лајн – преку Интернет порталот HŽ Putnički prijevoz, како и со користење на паметен телефон. Воведена е и продажба на билети во безготовински автомати каде купените билети се плаќаат со дебитни/кредитни картички. Конечна фаза на проектот е имплементација на т.н. стабилни терминали и воведување на паметни картички наместо картонски легитимации за месечни, повеќемесечни и годишни билети (во тек).

Основата на новите продажни канали е единствен систем за продажба и резервација на билети за домашен и меѓународен превоз.

Придобивки за клиентот:

 • зголемување на нивото на квалитетот на услугите кон крајните корисници
 • можност за купување на билети за превоз од 0 до 24 часа, создавање различни тарифни модели, пократко време потребно за издавање билет
 • подобар увид во целокупното работење постигнат со воведување на новиот систем и неговото поврзување со сите други клучни системи на компанијата
 • Безбедност и деловен континуитет – имплементираните инфраструктурни решенија овозможуваат достапност на системот 99,9%

Модернизирано работење, побрза и полесна употреба на транспортни услуги.

Проектот опфаќа:

 • имплементација на интегрален систем за продажба на патнички билети за пет продажни канали: ПОС каси и мобилни терминали, TVM автомати за билети, како и продажба на веб и паметни телефони
 • интеграција на решението со останатите системи: CRM (решение за управување со клиенти), SAP ERP систем, BI решение за аналитика и интеграција со EPA системот за меѓународна продажба
 • имплементација на интернет портал за продажба на билети
 • имплементација на серверска инфраструктура со високо достапно виртуелно опкружување
 • имплементација на систем за чување на податоци со воспоставување на закрепнување во случај на непредвидени ситуации
 • обезбедување соодветна заштита критичните сервиси на системот, имплементација на firewall, системите за превенција на ранливоста (IPS) и системите за балансирање на мрежниот сообраќај (Load Balancer)
 • испорака и имплементација на опрема: каси, мобилни уреди за кондуктери, уреди за изработка на паметни картички, TVM автомати за картички и друга потребна опрема
 • воведување на паметни картички со технологија Mifare DESfire, наместо постоечките легитимации на хартија

Проектот за HŽ Putnički prijevoz беше реализиран од КИНГ ИЦТ, во соработка со компаниите Scheidt & Bachmann GmbH од Германија и Četrta pot d.o.o. од Словенија.