fbpx

Политика за квалитет

Свесни сме дека успехот на нашето деловно работење зависи од задоволството на нашите клиенти, во нашата компанија* доследно се стремиме целосно да ги разбереме нивните сегашни и идни потреби, да ги исполниме нивните барања и да ги надминеме нивните очекувања, затоа:

На клиентите им помагаме целосно и ефикасно да ги искористат нивните деловни потенцијали преку претворање на потенцијалот на технологијата во деловни вредности, во целокупниот опсег на нашето деловно работење, во согласност со нашата стратешка насока;
Ги вреднуваме ризиците и можностите за квалитет што ги препознаваме преку анализа на деловниот контекст и планираме и применуваме мерки за нивна разработка;
Активно градиме доверба и конструктивни односи со клиентите и добавувачите преку меѓусебно разбирање и уважување базирано на знаењата, компетенциите и нормите на професијата, како и преку објективно гледање на технологијата;
Ја насочуваме логиката на нашите деловни процеси и нивното меѓусебно дејствување кон исполнување на барањата на клиентите и обезбедување на нивно задоволство;
Го интегрираме нашиот систем за управување со квалитет со други системи за управување и деловни процеси со цел да ги усогласиме целите за квалитет со стратешките деловни цели, како и усогласено и ефикасно меѓусебно дејствување на процесите и системите;
Основата за донесување одлуки за нашите активности ја наоѓаме во факти поткрепени со веродостојни докази, изведени од следењето и мерењето на клучните показатели;
Ги вклучуваме образованието и обуката, како и постојаната грижа за вработените, во основата на организациската способност на која се заснова задоволството на нашите клиенти;
Постојаното подобрување е принцип по кој се водиме во сите аспекти и процеси на управување со квалитетот;
Сите наши вработени, со активно делување и свесност за потребата од исполнување на барањата на нашите клиенти, придонесуваат за постојано подобрување на квалитетот.

Го дизајниравме и применивме системот за управување со квалитет во нашето деловно работење, а го одржуваме и подобруваме во согласност со принципите и барањата поставени со меѓународниот стандард ISO 9001. Системот за управување со квалитет, вклучувајќи ја усвоената и одобрена политика за квалитетот, како и сите поврзани документи, се објавени преку интранетот на компанијата и се достапни за сите вработени.

Оваа Политика подлежи на редовна проверка на нејзината соодветност за целта и контекстот на Компанијата, а валидната верзија е секогаш јавно достапна преку интернет.

РЕВ. 5, 2014 -06 -04
Претседателот на Управниот одбор Пламенко Баришиќ

* Компанијата се состои од поврзани трговски друштва: КИНГ ИЦТ д.о.о., Загреб (со филијали: Сервисен центар Осиек, Сервисен центар Риека, Сервисен центар Сплит); Активис д.о.о.; КИНГ ИЦТ д.о.о., Белград; КИНГ ИЦТ д.о.о., Сараево; КИНГ ИЦТ д.о.е.л. Скопје; Паметна енергија д.о.о., Загреб.